Praktijk Autisme Gewoon gevestigd te Zwaag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70859264, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Autisme Gewoon met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
1. Toepassing Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Abate persoonsgegevens verwerkt: a. (potentiële) patiënten; b. bezoekers aan de praktijk; c. bezoekers van de website van Autisme Gewoon ; d. deelnemers aan bijeenkomsten van Autisme Gewoon ; e. sollicitanten; f. alle overige personen die met Autisme Gewoon contact opnemen of van wie Autisme Gewoon persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
2. Verwerking van persoonsgegevens Autisme Gewoon verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website of via portal in electronisch patientendossier(epd)) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; c. Door verwijzers worden verstrekt; d. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Autisme Gewoon zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt; e. Papieren scores van vragenlijsten worden na ontvangst gescand en in epd opgeslagen. f. Bij aanmelding ondertekende toestemmingsformulier om via mail, post of telefonisch contact op te nemen met naasten in het kader van aanvullende informatie in kader van diagnostisch onderzoek. De namen en contactgegevens van de naasten worden opgeslagen of ingescand in epd van de betrokkene. g. Clienten krijgen indien zij dit wensen een account, met portal voor inzage in onderdelen van dossier, en kunnen hierin ook gebruik maken van de beveiligde omgeving voor berichten aan/van behandelaren. Toestemming wordt hiervoor gegeven in de behandelovereenkomst. h. Clienten krijgen indien geindiceerd in de behandeling een  account voor Therapieland, voor e -health behandelmodules en mogelijkheid tot beeldbellen met behandelaren.  Toestemming wordt hiervoor gegeven in de behandelovereenkomst.

i. Er wordt bij aanvang van de behandeling/diagnostiek een behandelovereenkomst ondertekend  door client en hulpverlener, zoals bovenstaand is beschreven in punt 2 a. tot en met 2h .
3. Doeleinden verwerking Autisme Gewoon verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene in kader van behandelplan gebruik van wenst te maken; c. het mogelijk maken om aanvullende informatie van naasten over de betrokkene te verzamelen in het belang van de diagnostiek en behandeling. d. het verbeteren van de praktijkwebsite en aanmeldprocedure

4. Rechtsgrond Autisme Gewoon verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals het IVP en de zorgverzekeringsmaatschappij; c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of in het kader van zorgvuldig diagnostisch onderzoek.
5. Verwerkers Autsime Gewoon kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Autisme Gewoon persoonsgegevens verwerken. Autisme Gewoon sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden Autisme Gewoon deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Autisme Gewoon deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER Autisme Gewoon geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Autisme Gewoon ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens Autisme Gewoon bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Autisme Gewoon hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement Autisme Gewoon kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Autisme Gewoon gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten U hebt het recht Autisme Gewoon te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Dit geldt ook derden/naasten betreffende de contactgegevens in het epd van de betrokkene. Hierover kunt u contact opnemen met Autisme Gewoon door een e-mailbericht te sturen naar info@autismegewoon.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Autisme Gewoon persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Autisme Gewoon door een e-mailbericht te sturen naar info@autismegewoon.nl Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.