Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-
ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: MHM van Oosten
BIG-registraties: 59042426601
Basisopleiding: medisch specialist, psychiatrie
AGB-code persoonlijk: 03068035
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Praktijk Autisme Gewoon
E-mailadres: vanoosten@autismegewoon.nl
KvK nummer: 70859264
Website: www.praktijkautismegewoon.nl
AGB-code praktijk: 03037776
2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie B
Categorie C
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling van volwassenen met ontwikkelingsstoornis, met name
autismespetrumstoornis. Comorbide stoornissen ( o.a. depressieve stoornissen, angststoornissen,
adhd, ) worden mede behandeld. De visie is dat autismespectrumstoornis een andere manier van
informatieverwerking is, waarbij ook de nadruk ligt op de kwaliteiten.
Na de diagnostiek door psychiater wordt behandeling geboden door SPV en casemanager, bestaande
uit psycho-educatie individueel of in de groep waarbij het systeem zo veel mogelijk wordt betrokken.
Tevens individuele behandeling gericht op de individuele problematiek ( opleiding, werk, systeem,
prikkelverwerking, comorbide stoornis) met als doel dat de patient en het systeem meer kennis en
handvaten krijgen hoe de autisme kenmerken bij die persoon zich uiten en tips hoe er mee om te

 

gaan ( signaleringsplan). Behandeling vindt plaats; face to face gesprekken op kantoor of thuis, zo
nodig ondersteuning bij gesprekken op locatie met instanties( UWV, bedrijfsarts) , telefonisch,
beeldbellen , ehealth - modules)
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: MHM van Oosten
BIG-registratienummer: 59042426601
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: MHM van Oosten
BIG-registratienummer: 59042426601
Medebehandelaar 1
Naam: WMJ Adrichem
BIG-registratienummer: 19017856530
Specifieke deskundigheid: autismespectrumstoornis
Medebehandelaar 2
Naam: F Boon
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: autismespectrumstoornis
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: VVPAO, vrijgevestigde psychiaters Alkmaar en Omgeving
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
GGZ Noord-Holland-Noord
psychologenpraktijk Klein Schiphorst ( big 59050072225)
psychotherapie praktijk Dagmara Grun ( big 69059928725/89059928716)
VVPAO, vrijgevestigde psychiaters Alkmaar en omgeving
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
GGZ NHNopschaling zorg in crisissituatie
ernstige comorbiditeit die behandeling behoeft ( medebehandeling). Psycho-educatie/
medebehandeling bij complexe problematiek waar de behandelaar van GGZ NHN om second
opinion/consult of medebehandeling voor ASS bij Praktijk Autisme Gewoon verzoekt.
in geval van second opinion op verzoek van GGZ NHN of andere instantie bij Praktijk Autisme
Gewoon blijft de hoofdbehandeling bij de verwijzende instantie.
Psychologenpraktijk Klein Schiphorst; samenwerking in casuïstiek categorie C, diagnostiek

 

 
multidisciplinair overleg, traumabehandeling, consultatie, medicatiebehandeling.
Psychotherapie ( D. Grun) ; samenwerking in casuïstiek categorie C, diagnostiek, multidisciplinair
overleg.
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
CentraleHuisartsenpostWestfriesland(0229-297800)
SEPH crisisdienst GGZ Noord Holland Noord,
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: Crisisdienst GGZ NHN; bij crisis kan zorgopschaling plaatsvinden door aanmelding bij IHT
GGZ NHN.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
VVPAO: vrijgevestigd psychiaters Alkmaar en omgeving ( www.vvpao.nl) ; consultatie en intervisie
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
6 wekelijks intervisie en overleg waarbij casuistiek en richtlijnen worden besproken, , vergadering
mbt praktische zaken , bijscholing, FTO, incidenten, functioneren, kwaliteitsvisitatie NVVP, ter
verbetering en samen leren.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
https://www.praktijkautismegewoon.nl/praktisch/kosten-en-vergoeding
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Praktijk Autisme Gewoon doet hiervoor een beroep op de beroepsvereniging NVVP. Via mail te
bereiken klachtenfunctionaris@nvvp.net
Ik upload het document met de klachtenregeling op:
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij